Największa spółdzielnia w Piotrkowie

OBSŁUGUJEMY NIERUCHOMOŚCI NA NAJWIĘKSZYM OBSZARZE MIASTA
JAK RÓWNIEŻ BUDYNKI W SULEJOWIE I MOSZCZENICY

Modernizujemy przestrzeń

STALE WYKONUJEMY TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW, DOPOSAŻAMY PLACE ZABAW
REALIZUJEMY INNE PRACE NA WNIOSKI MIESZKAŃCÓW

Dbamy o mieszkańców

 

ZASPOKAJAMY POTRZEBY MIESZKANIOWE PONAD 12 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW

 
 
 
Rząd planuje pomóc spółdzielniom mieszkaniowym oraz obywatelom, którzy na przełomie lat 80 i 90 ubiegłego stulecia zaciągnęli kredyty mieszkaniowe tzw. starego portfela.

Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych przewiduje, na podstawie art. 10a ust. 1, że kto terminowo i systematycznie spłaca kredyt według formuły normatywnej po 20 latach spłaty nabędzie prawo do umorzenia zadłużenia z tytułu skapitalizowanych odsetek oraz z tytułu przejściowego wykupu odsetek od kredytu. Dla większości mieszkań 20 letni okres spłaty minął z dniem 31.12.2017 r .

Pomoc państwa wynika z istotnego pogorszenia się warunków spłaty kredytu po transformacji ustrojowej na początku lat 90 tych.
Od stycznia 2018 r. spółdzielnie mogą składać do Banku wnioski, aby skorzystać z tych umorzeń.
Na dzień dzisiejszy kwota umorzeń odsetek bankowych i budżetowych stanowi przychód podatnika i według ustawy podatku od osób fizycznych i osób prawnych nie korzysta ze zwolnienia z podatku.

Pod koniec ubiegłego roku z tym problemem zwrócił się Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Okazuje się, że spółdzielnie i ich członkowie z tytułu podatku zapłaciliby miliardy złotych. Dlatego rząd postanowił pomóc i 6 lutego br. przyjął projekt zmian do ustaw podatkowych zakładający zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym kwot zadłużenia podlegających umorzeniu w ciężar budżetu państwa. W sejmie trwają prace legislacyjne.

Piotrkowska Spółdzielnia Mieszkania wywiązała się wobec swoich spółdzielców z ustawy z dnia 30.11.1995 r. „o pomocy państwa w sprawie niektórych kredytów mieszkaniowych….” składając wnioski do Banku o umorzenie odsetek. Wnioski zostały rozpatrzone przez Bank w I kw. 2018 r.
Na najbliższym posiedzeniu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 12 kwietnia 2018r. przewiduje się „ pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk nr 2291).