Największa spółdzielnia w Piotrkowie

OBSŁUGUJEMY NIERUCHOMOŚCI NA NAJWIĘKSZYM OBSZARZE MIASTA
JAK RÓWNIEŻ BUDYNKI W SULEJOWIE I MOSZCZENICY

Modernizujemy przestrzeń

STALE WYKONUJEMY TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW, DOPOSAŻAMY PLACE ZABAW
REALIZUJEMY INNE PRACE NA WNIOSKI MIESZKAŃCÓW

Dbamy o mieszkańców

 

ZASPOKAJAMY POTRZEBY MIESZKANIOWE PONAD 12 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW

 
 
 
 

Piotrków Trybunalski, sierpień 2021 r.

Szanowni Państwo

W celu przybliżenia Państwu zasad rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w oparciu o m² powierzchni użytkowej ponownie przedstawiamy podstawowe zagadnienia z tym związane oraz zmiany w przepisach obowiązujących w tym zakresie.

1. Czynniki wpływające na wysokość opłat ponoszonych za ogrzewanie lokalu.

Należy pamiętać, iż na samo rozliczenie (a więc na końcowy efekt finansowy każdego mieszkania) ma wpływ szereg czynników. Wśród nich są takie, które można przewidzieć jak np. rosnąca z roku na rok cena ciepła ustalana przez dostawcę, ale i takie których przewidzieć się nie da np. czynniki pogodowe, zachowanie innych mieszkańców związane z gospodarowaniem ciepłem w mieszkaniu itp.

Zatem rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania to nic innego jak ustalenie udziału poszczególnych mieszkań w ogólnych kosztach zużycia ciepła w całym budynku. Stąd też jednym z najważniejszym, jeśli nie najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na koszt c.o. jest zachowanie każdego lokatora, jego poczucie komfortu cieplnego i pewna dyscyplina. Lokatorzy zbyt często sugerują się nastawami głowic termostatycznych i tym czy grzejnik jest ciepły czy nie, gdy tymczasem ważna jest po prostu faktyczna temperatura w pomieszczeniu. Ustawienie głowicy termostatycznej np. w pozycji 2 oznacza jedynie, że termostat będzie utrzymywał określoną temperaturę w pomieszczeniu, natomiast ilość ciepła emitowana przez grzejnik będzie się zmieniać w zależności od zapotrzebowania na ciepło, które zależne jest w głównej mierze od temperatur zewnętrznych.

Dlatego warto zainstalować w mieszkaniu zwykły termometr i głowice termostatyczne regulować wg jego wskazań wiedząc, że przyjęta została do obliczeń strat ciepła w pokojach mieszkalnych temperatura 20º C, a obniżenie temperatury tylko o 1 º C obniża w tym pomieszczeniu koszty energii cieplnej o ok. 6 %. Nie ma natomiast znaczenia to czy ktoś przebywa w mieszkaniu czy nie, ważne jest aby podczas naszej nieobecności nastawy zaworów termostatów były niewielkie, a okna zamknięte.

UWAGA: w celu uniknięcia wysokich kosztów ponoszonych na ogrzewanie należy systematycznie w okresie grzewczym sprawdzać poprawność działania termostatycznych zaworów grzejnikowych. Wszelkie nieprawidłowości z tym związane należy niezwłocznie zgłaszać do Działu Gospodarki Cieplnej i GZM, w dni wolne od pracy do Firmy Wod-Kan-Gaz Artur Grzymski.

Spółdzielnia ma obowiązek takiego ustalania zaliczek aby po rozliczeniu końcowym kosztów centralnego ogrzewania nie wystąpiły duże nadpłaty. Zaliczki wnoszone na centralne ogrzewanie są ustalane indywidualnie dla każdej nieruchomości w oparciu o rzeczywiste zużycie ciepła za poprzedni okres grzewczy. Stawki zaliczkowe na centralne ogrzewanie w odniesieniu do 1 m2 powierzchni użytkowej lokali są identyczne dla każdego mieszkania w danej nieruchomości. W związku z tym nie powinno się, a wręcz nie można porównywać wysokości otrzymanej dopłaty lub zwrotu z innymi lokalami, bez wcześniejszego porównania wysokości wniesionych zaliczek na poczet centralnego ogrzewania.

2. Zasady racjonalnego gospodarowania ciepłem

W celu racjonalnego gospodarowania ciepłem w mieszkaniu należy przestrzegać kilku prostych zasad:

-  wokół głowicy termostatycznej musi być zachowany swobodny przepływ powietrza, - zasłonięty zawór źle ocenia temperaturę w pomieszczeniu i niewłaściwie reguluje dopływ ciepła,

-  obudowanie lub osłonięcie grzejnika powoduje złe ogrzewanie pomieszczenia, a co za tym idzie większe zużycie ciepła,

-  nie można suszyć mokrych rzeczy na grzejnikach, które szybciej się schładzają, a zawór termostatyczny częściej się otwiera,

-  kiedy nikogo nie ma w domu lub w godzinach nocnych zaleca się przykręcanie zaworów poprzez ustawienie głowicy na niższą temperaturę,

-  wietrzenie mieszkania powinno odbywać się krótko ale intensywnie – w tym czasie należy zamknąć zawór aby gorące grzejniki nie ogrzewały zimnego powietrza, a otworzyć go po zamknięciu okna,

-  za grzejnikami można nakleić specjalną folię odbijającą ciepło – nie będziemy ogrzewać ściany, tylko pokój,

-  przed zimą należy uszczelnić okna, aby nie dopuszczać do utraty ciepła.

 

3. Termostatyczne zawory grzejnikowe.

Zasada działania zaworów termostatycznych:

Żeby w ogóle głowica termostatyczna działała to nierozerwalnym elementem, który powinien się z nią pojawiać jest zawór lub wkładka termostatyczna. Dopiero obustronne oddziaływanie jednego elementu na drugi powoduje konkretne czynności, zmierzające do reagowania na zmieniające się warunki wewnątrz pomieszczenia. Zasada działania jest bardzo prosta - czujnik cieczowy lub gazowy przy wzroście temperatury w pomieszczeniu zwiększa swoją objętość i powoduje zadziałanie dławnicy umieszczonej we wkładce zaworowej. Dławnica jest to nic innego jak trzpień zaworu termostatycznego, który przymyka się lub otwiera, powodując zmniejszenie lub zwiększenie


przepływu czynnika grzewczego przez grzejnik, a w konsekwencji obniżenie lub podwyższenie temperatury w danym pomieszczeniu.

UWAGA: w celu uniknięcia wysokich kosztów ponoszonych na ogrzewanie należy systematycznie w okresie grzewczym sprawdzać poprawność działania termostatycznych zaworów grzejnikowych. Wszelkie nieprawidłowości z tym związane należy niezwłocznie zgłaszać do Administracji, w dni wolne od pracy do Firmy Wod-Kan-Gaz Artur Grzymski.

Wymogi prawne:

W regulacjach prawnych dotyczących instalacji centralnego ogrzewania możemy znaleźć wytyczne do stosowania dotyczące głowic termostatycznych nazywanych regulatorami dopływu ciepła. Przepisy znajdują się w Dzienniku Ustaw nr 75 pozycja 690 z roku 2002 z późniejszymi zmianami.

Cytując dosłownie tekst, stwierdza się jednoznacznie, co następuje „Rozdział 4. Instalacje ogrzewcze:

Paragraf 134 ustęp 4.Grzejniki oraz inne urządzenia odbierające ciepło z instalacji ogrzewczej powinny być wyposażone w regulatory dopływu ciepła…”.

Paragraf 134 ustęp 5. „ W budynku zasilanym z sieci ciepłowniczej oraz w budynku z własnym (indywidualnym) źródłem ciepła na olej opałowy, paliwo gazowe lub energię elektryczną, regulatory dopływu ciepła powinny działać automatycznie, w zależności od zmian temperatury wewnętrznej w pomieszczeniach, w których są zamontowane…

Paragrafy 134 ustęp 6. „Urządzenia, o których mowa w ust. 5, powinny umożliwiać użytkownikom uzyskanie w pomieszczeniach temperatury niższej niż obliczeniowa, przy czym nie niższej niż 16º C w pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej 20º C i wyższej”.

Z przytoczonego tekstu wynika jednoznacznie, że powinno się stosować głowice termostatyczne w każdym pomieszczeniu w obiekcie, w którym znajdują się grzejniki.

Obecnie montowane są w Spółdzielni zawory termostatyczne firmy Danfoss typ RA-N15 z głowicą termostatyczną RAW-5115 lub głowicą termostatyczną RAW -5116, które posiadają ograniczenie nastawy do „2” co odpowiada minimalnej temperaturze jaka może wystąpić w pomieszczeniu (mieszkaniu) równej 16º C – zgodnie z powyższymi paragrafami rozporządzenia. Oznacza to że w chwili obniżenia się temperatury w pomieszczeniu poniżej 16º C zawór termostatyczny zadziała powodując maksymalny przepływ czynnika grzewczego pomimo nastawy na głowicy na „2”.

Jedynymi urządzeniami dokonującym faktycznego zużycia ciepła dostarczonego z Elektrociepłowni są ciepłomierze zamontowane w węzłach cieplnych danej nieruchomości.

Dlatego też od Państwa będzie zależało ile ciepła zostanie zużyte w danej nieruchomości.

Piotrkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż 20 kwietnia 2021 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 868) na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 868 i poz. 1093).

Z uwagi na fakt, iż do chwili obecnej nie zostało wydane rozporządzenia z wytycznymi do oceny ekonomicznej i technicznej montażu podzielników kosztów, sezon grzewczy 2021/2022 rozliczany będzie z m2 powierzchni użytkowej lokali. Zmiana sposobu rozliczania będzie możliwa dopiero w sezonie grzewczym 2022/2023 i uzależniona będzie od wprowadzonych wytycznych oraz ekonomicznej opłacalności. Ocena techniczna jak i ekonomiczna pozwoli Zarządowi na podjęcie decyzji odnośnie metody rozliczania kosztów centralnego ogrzewania zgodnie z nowelizacją art. 45a ustawy Prawo Energetyczne.

Informujemy, iż wysokość zaliczek od 1 września 2021 r. ulega zmianie w związku z wprowadzoną przez Elektrociepłownię Sp. z o.o. w Piotrkowie Tryb. podwyżką opłaty za dostarczenie energii cielnej i mocy.

 
 

Zarząd                       

Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej