Największa spółdzielnia w Piotrkowie

OBSŁUGUJEMY NIERUCHOMOŚCI NA NAJWIĘKSZYM OBSZARZE MIASTA
JAK RÓWNIEŻ BUDYNKI W SULEJOWIE I MOSZCZENICY

Modernizujemy przestrzeń

STALE WYKONUJEMY TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW, DOPOSAŻAMY PLACE ZABAW
REALIZUJEMY INNE PRACE NA WNIOSKI MIESZKAŃCÓW

Dbamy o mieszkańców

 

ZASPOKAJAMY POTRZEBY MIESZKANIOWE PONAD 12 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW

 

 

 

Piotrków Tryb. dn. 25.04.2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piotrkowie Tryb. działając na podstawie § 126 ust.1 i § 127 ust. 1 i 2 Statutu Spółdzielni zawiadamia, iż zwołuje Walne Zgromadzenie z podziałem na n/w części:

 1. Moszczenica na dzień 20.05.2019 r. w Gimnazjum w Moszczenicy przy ul. Piotrkowskiej 13,

 2. Sulejów na dzień 21.05.2019 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Sulejowie przy ul. Koneckiej 45,

 3. Osiedla Osiedle 35 -lecia, Poprzeczna, Narutowicza Południe i Wysoka - Łódzka na dzień 22.05.2019 r. w KK „Jaskółczyn” przy ul. Belzackiej 66,

 4. Osiedla Centrum - Jagiellońska i Wyzwolenia na dzień 23.05.2019 r. w KK „Jaskółczyn” przy ul. Belzackiej 66.

 

Zarząd Spółdzielni informuje, iż Walne Zgromadzenie każdej części rozpocznie się o godz. 1600 z n/w porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór prezydium części Walnego Zgromadzenia.

 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania części Walnego Zgromadzenia.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia odbytego w częściach w 2018 r.

 5. Uchwalenie Regulaminów: a) Komisji Mandatowo -Skrutacyjnej, b) Kolegium.

 6. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

 7. Sprawozdanie Zarządu PSM z działalności Spółdzielni oraz sprawozdanie finansowe za 2018 r.

 8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 r.

 9. Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji przeprowadzonej w 2017 roku.

 10. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na WZ w 2018 roku.

 11. Dyskusja.

 12. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu PSM za 2018 rok,

  b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok,

  c) rozliczenia nadwyżki bilansowej - zysku za 2018 rok,

  d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2018 rok,

  e) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok,

  f) zatwierdzenia założeń organizacyjno – finansowych przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Roosevelta 4a w Piotrkowie Trybunalskim,

  g) zatwierdzenia założeń organizacyjno – finansowych przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Roosevelta 6 w Piotrkowie Trybunalskim,

  h) zatwierdzenia założeń organizacyjno – finansowych przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Roosevelta 10 w Piotrkowie Trybunalskim,

  i) odpłatnego zbycia prawa użytkowania wieczystego i własności nieruchomości gruntowych zabudowanych zespołami garażowymi położonymi w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krasickiego 12/14 na rzecz użytkowników garaży,

  j) zbycia w drodze przetargu nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 127, obręb 13 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 498/7 o pow. ca 0,2768 ha,

  k) zbycia w drodze przetargu nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 127, obręb 13 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 498/6 o pow. ca 0,2021 ha,

  l) zatwierdzenia zasad finansowania przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności dla lokali stanowiących mienie Spółdzielni.

 13. Odwołania od uchwały Rady Nadzorczej.

 14. Zatwierdzenie sposobu rozliczania c.o. od sezonu 2020/2021.
 15. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

 16. Zamknięcie obrad.

 

Pierwsza część Walnego Zgromadzenie odbędzie się w dniu 20.05.2019 r.

Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia członkowie mają prawo złożyć na piśmie w sekretariacie PSM do dnia 02.05.2019 r. do godz. 1400.

Sprawozdania i projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zostaną wyłożone do wglądu w KK „Jaskółczyn” ul. Belzacka 66 i w Administracji „Centrum” ul. Jagiellońska 7 od dnia 06.05.2019 r. w celu umożliwienia Członkom zapoznania się z tymi dokumentami.

Informujemy, iż listy obecności członków na Walnym Zgromadzeniu zostaną udostępnione do podpisu o godz. 1530.

 

Prosimy o zabranie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.