Największa spółdzielnia w Piotrkowie

OBSŁUGUJEMY NIERUCHOMOŚCI NA NAJWIĘKSZYM OBSZARZE MIASTA
JAK RÓWNIEŻ BUDYNKI W SULEJOWIE I MOSZCZENICY

Modernizujemy przestrzeń

STALE WYKONUJEMY TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW, DOPOSAŻAMY PLACE ZABAW
REALIZUJEMY INNE PRACE NA WNIOSKI MIESZKAŃCÓW

Dbamy o mieszkańców

 

ZASPOKAJAMY POTRZEBY MIESZKANIOWE PONAD 12 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW

 

 

 

Piotrków Tryb. dn. 12.08.2020 r.

OGŁOSZENIE

            Zarząd Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piotrkowie Tryb. działając na podstawie § 126 ust.1 i § 127 ust. 1 i 2 Statutu Spółdzielni zawiadamia, iż zwołuje Walne Zgromadzenie z podziałem na n/w części:

 1. Moszczenica na dzień 07.09.2020 r. w Gimnazjum w Moszczenicy przy ul. Piotrkowskiej 13,
 2. Sulejów na dzień 08.09.2020 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Sulejowie przy ul. Koneckiej 45,
 3. Osiedla Osiedle 35 -lecia, Poprzeczna, Narutowicza Południe i Wysoka - Łódzka na dzień 09.09.2020 r. w KK „Jaskółczyn” przy ul. Belzackiej 66,
 4. Osiedla Centrum - Jagiellońska i Wyzwolenia na dzień 10.09.2020 r. w KK „Jaskółczyn” przy ul. Belzackiej 66.

            Zarząd Spółdzielni informuje, iż Walne Zgromadzenie każdej części rozpocznie się o godz. 16ºº z n/w porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór prezydium części Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania części Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia odbytego w częściach w 2019 r.
 5. Uchwalenie Regulaminów: a) Komisji Mandatowo -Skrutacyjnej, b) Kolegium.
 6. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
 7. Sprawozdanie Zarządu PSM z działalności Spółdzielni oraz sprawozdanie finansowe za 2019 r.
 8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 r.
 9. Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji przeprowadzonej w 2017 roku.
 10. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na WZ w 2019 roku.
 11. Dyskusja.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu PSM za 2019 rok,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok,

c) rozliczenia nadwyżki bilansowej - zysku za 2019 rok,

d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2019 rok,

e) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 24.05.2019 roku do 10.08.2020 roku,

f) zbycia działki 872/1 w Moszczenicy,

g) zatwierdzenia założeń organizacyjno – finansowych zamierzenia inwestycyjnego w zakresie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania lokali użytkowych na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Słowackiego 98 bl. 2B w Piotrkowie Trybunalskim,

h) sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale nr 17 WZ PSM w Piotrkowie Trybunalskim odbytego w dniach 20 - 23 maja 2019 r. w sprawie odpłatnego zbycia prawa użytkowania wieczystego i własności nieruchomości gruntowych zabudowanych zespołami garażowymi położonymi w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krasickiego 12/14 na rzecz użytkowników garaży.

13. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
14. Zamknięcie obrad.

Pierwsza część Walnego Zgromadzenie odbędzie się w dniu 07.09.2020 r.

Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia członkowie mają prawo złożyć na piśmie w sekretariacie PSM do dnia 21.08.2020 r. do godz. 1400.

Sprawozdania i projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zostaną wyłożone do wglądu w KK „Jaskółczyn” ul. Belzacka 66 od dnia 24.08.2020 r. w celu umożliwienia Członkom zapoznania się z tymi dokumentami.

Informujemy, iż listy obecności członków na Walnym Zgromadzeniu zostaną udostępnione do podpisu o godz. 1530.

Prosimy o zabranie dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz MASECZEK, DŁUGOPISÓW I  JEDNORAZOWYCH RĘKAWICZEK.

 

 wejscie tylko w maseczce

 


 

Piotrków Tryb. dn. 24.08.2020 r.

UZUPEŁNIONY  PORZĄDEK  OBRAD  WALNEGO  ZGROMADZENIA PIOTRKOWSKIEJ  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ W  2020  ROKU

            Zarząd Spółdzielni informuje, iż Walne Zgromadzenie każdej części rozpocznie się o godz. 16ºº z n/w porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór prezydium części Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania części Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia odbytego w częściach w 2019 r.
 5. Uchwalenie Regulaminów: a) Komisji Mandatowo -Skrutacyjnej, b) Komisji Statutowej c) Kolegium.
 6. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 7. Wybór Komisji Statutowej.
 8. Sprawozdanie Zarządu PSM z działalności Spółdzielni oraz sprawozdanie finansowe za 2019 r.
 9. Informacja o efektach finansowych decyzji o zmniejszeniu stanu osobowego pracowników Spółdzielni.
 10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 r. oraz za okres od 01.01.2020 roku do 10.08.2020 roku.
 11. Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji przeprowadzonej w 2017 roku.
 12. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na WZ w 2019 roku.
 13. Dyskusja.
 14. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu PSM za 2019 rok,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok,

c) rozliczenia nadwyżki bilansowej - zysku za 2019 rok,

d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2019 rok,

e) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r. oraz za okres od 01.01.2020 roku do 10.08.2020 roku,

f) zbycia działki 872/1 w Moszczenicy,

g) zatwierdzenia założeń organizacyjno – finansowych zamierzenia inwestycyjnego w zakresie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania lokali użytkowych na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Słowackiego 98 bl. 2B w Piotrkowie Trybunalskim,

h) sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale nr 17 WZ PSM w Piotrkowie Trybunalskim odbytego w dniach 20 - 23 maja 2019 r. w sprawie odpłatnego zbycia prawa użytkowania wieczystego i własności nieruchomości gruntowych zabudowanych zespołami garażowymi położonymi w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krasickiego 12/14 na rzecz użytkowników garaży.

i) zmian w Statucie PSM

15. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
16. Sprawozdanie Komisji Skrótacyjnej.
17. Zamknięcie obrad.

 

Pierwsza część Walnego Zgromadzenie odbędzie się w dniu 07.09.2020 r.

Sprawozdania i projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zostaną wyłożone do wglądu w KK „Jaskółczyn” ul. Belzacka 66 od dnia 24.08.2020 r. w celu umożliwienia Członkom zapoznania się z tymi dokumentami.

Informujemy, iż listy obecności członków na Walnym Zgromadzeniu zostaną udostępnione do podpisu o godz. 1530.

Prosimy o zabranie dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz MASECZEK, DŁUGOPISÓW I  JEDNORAZOWYCH RĘKAWICZEK.

 

wejscie tylko w maseczce