Największa spółdzielnia w Piotrkowie

OBSŁUGUJEMY NIERUCHOMOŚCI NA NAJWIĘKSZYM OBSZARZE MIASTA
JAK RÓWNIEŻ BUDYNKI W SULEJOWIE I MOSZCZENICY

Modernizujemy przestrzeń

STALE WYKONUJEMY TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW, DOPOSAŻAMY PLACE ZABAW
REALIZUJEMY INNE PRACE NA WNIOSKI MIESZKAŃCÓW

Dbamy o mieszkańców

 

ZASPOKAJAMY POTRZEBY MIESZKANIOWE PONAD 12 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW

 

Piotrków Tryb. dn. 27.03.2017 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piotrkowie Trvb. działając na podstawie §126 ust.l i §127 ust. 1 i 2 Statutu Spółdzielni zawiadamia, iż zwołuje Walne Zgromadzenie z podziałem na n/w części:
1. Moszczenica na dzień 19.04.2017 r. w Gimnazjum w Moszczenicy przy ul. Piotrkowskiej 13,
2. Sulejów na dzień 20.04.2017 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Sulejowie przy ul. Koneckiej 45,
3. Osiedla Poprzeczna Narutowicza Południe i Wysoka - Łódzka na dzień 24.04.2017 r. w KK „Jaskółczyn” przy ul. Belzackiej 66,
4. Osiedla Centrum - Jagiellońska i Wyzwolenia na dzień 25.04.2017 r. w KK „Jaskółczyn” przy ul. Belzackiej 66,
5. Osiedle 35 -lecia na dzień 26.04.2017 r. w KK „Jaskółczyn” przy ul. Belzackiej 66.

 

 

Zarząd Spółdzielni informuje, iż Walne Zgromadzenie każdej części rozpocznie się o godz. 16:00 z n/w porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór prezydium części Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania części Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia odbytego w częściach w kwietniu 2016 r.
5. Uchwalenie Regulaminów: a) Komisji Skrutacyjnej, b) Komisji Wnioskowej,
c) Komisji Statutowej, d) Kolegium.
6. Wybór: a) Komisji Skrutacyjnej, b) Komisji Wnioskowej, c) Komisji Statutowej.
7. Sprawozdanie Zarządu PSM z działalności Spółdzielni oraz sprawozdanie finansowe za 2016 r.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 r.
9. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w 2016 r.
10. Dyskusja.
11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka od uchwały Rady Nadzorczej dotyczącej wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu PSM za 2016 r.,
  b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.,
  c) rozliczenia nadwyżki bilansowej - zysku za 2016 r.,
  d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2016 r.,
  e) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 r.,
  f) zmian statutu Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
  g) ustalenia odpłatności na działalność społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię,
  h) wyrażenia zgody na obniżenie wartości rynkowej lokali mieszkalnych przy ul. Łódzkiej 46 bl. 3b m. 16 i Sienkiewicza 21 m. 81 w Piotrkowie Trybunalskim.
13. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
14. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
15. Zamknięcie obrad.

 

Pierwsza część Walnego Zgromadzenie odbędzie się w dniu 19.04.2017 r.

Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia członkowie mają prawo złożyć na piśmie w sekretariacie PSM do dnia 03.04.2017 r. do godz. 14:00.

 

Sprawozdania i projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zostaną wyłożone do wglądu w KK „Jaskółczyn” ul. Belzacka 66 i w Administracji „Centrum” ul. Jagiellońska 7 od dnia 04.04.2017 r. w celu umożliwienia Członkom zapoznania się z tymi dokumentami.

 

Informujemy, iż listy obecności członków na Walnym Zgromadzeniu zostaną udostępnione do podpisu o godz. 15:30.


Prosimy o zabranie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

 


 

Piotrków Tryb. dnia 09.05.2017 r.
O G Ł O S Z E N I E
Zarząd Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mając na uwadze treść § 129 2 ust. 3 w związku z § 127 ust. 2 Statutu Spółdzielni informuje, iż Kolegium Walnego Zgromadzenia Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyte dnia 08.05.2017 r. w składzie: przewodniczący obrad i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, na podstawie protokołów z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej autoryzowało treść podjętych uchwał oraz potwierdziło podjęcie uchwał w sprawach:

1. przyjęcia porządku obrad,
2. przyjęcia protokołu z WZ odbytego w częściach w kwietniu 2016 r.,
3. uchwalenia Regulaminu Komisji Skrutacyjnej,
4. uchwalenia Regulaminu Komisji Wnioskowej,
5. uchwalenia Regulaminu Komisji Statutowej,
6. uchwalenia Regulaminu Kolegium,
7. odwołania członka od uchwały Rady Nadzorczej dotyczącej wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,
8. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu PSM za 2016 r.,
9. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.,
10. rozliczenia nadwyżki bilansowej - zysku za 2016 r.,
11. udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Markowi Potrzebowskiemu,
12. udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Zbigniewowi Krasińskiemu,
13. udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Jolancie Patryarcha,
14. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 r.,
15. zmian Statutu Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
16. ustalenia odpłatności na działalność społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię,
17. wyrażenia zgody na obniżenie wartości rynkowej lokali mieszkalnych przy ul. Łódzkiej 46 bl. 3b m. 16 i Sienkiewicza 21 m. 81 w Piotrkowie Trybunalskim.