Największa spółdzielnia w Piotrkowie

OBSŁUGUJEMY NIERUCHOMOŚCI NA NAJWIĘKSZYM OBSZARZE MIASTA
JAK RÓWNIEŻ BUDYNKI W SULEJOWIE I MOSZCZENICY

Modernizujemy przestrzeń

STALE WYKONUJEMY TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW, DOPOSAŻAMY PLACE ZABAW
REALIZUJEMY INNE PRACE NA WNIOSKI MIESZKAŃCÓW

Dbamy o mieszkańców

 

ZASPOKAJAMY POTRZEBY MIESZKANIOWE PONAD 12 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW

 

 

 

Piotrków Tryb. dn. 14.05.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Zarząd Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piotrkowie Tryb. działając na podstawie § 126 ust.1 i § 127 ust. 1 i 2 Statutu Spółdzielni zawiadamia, iż zwołuje Walne Zgromadzenie z podziałem na n/w części:

 1. Osiedle 35 -lecia na dzień 06.06.2018 r. w KK „Jaskółczyn” przy ul. Belzackiej 66,

 2. Osiedla Poprzeczna Narutowicza Południe i Wysoka - Łódzka na dzień 07.06.2018 r. w KK „Jaskółczyn” przy ul. Belzackiej 66,

 3. Osiedla Centrum - Jagiellońska i Wyzwolenia na dzień 12.06.2018 r. w KK „Jaskółczyn” przy ul. Belzackiej 66,

 4. Moszczenica na dzień 13.06.2018 r. w Gimnazjum w Moszczenicy przy ul. Piotrkowskiej 13,

 5. Sulejów na dzień 14.06.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Sulejowie przy ul. Koneckiej 45.


Zarząd Spółdzielni informuje, iż Walne Zgromadzenie każdej części rozpocznie się o godz. 1600 z n/w porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad, uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia i wybór prezydium części Walnego Zgromadzenia.

 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania części Walnego Zgromadzenia.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia odbytego w częściach w kwietniu 2017 r.

 5. Uchwalenie Regulaminów: a) Komisji Skrutacyjnej, b) Komisji Statutowo - Wnioskowej, c) Kolegium.

 6. Wybór: a) Komisji Skrutacyjnej, b) Komisji Statutowo - Wnioskowej.

 7. Sprawozdanie Zarządu PSM z działalności Spółdzielni oraz sprawozdanie finansowe za 2017 r.

 8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 r.

 9. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w 2017 r.

 10. Prezentacja kandydatów oraz przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej na kadencję 2018 – 2021.

 11. Dyskusja.

 12. Podjęcie uchwał w sprawie odwołań członków od uchwał Rady Nadzorczej dotyczących wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

 13. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu PSM za 2017 r.,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.,

c) rozliczenia nadwyżki bilansowej - zysku za 2017 r.,

d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2017 r.,

e) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r.,

f) przyjęcia wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego,

g) zmian statutu Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

h) wyrażenia zgody na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu - działki nr 148/16, obręb 20 przy ul. Garbarskiej 21 w Piotrkowie Tryb. na rzecz PGE Dystrybucja SA,

i) upoważnienia Zarządu Spółdzielni do wypłaty udziałów.

 1. Sprawozdanie Komisji Statutowo - Wnioskowej.

 2. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.

 3. Zamknięcie obrad.

 

Pierwsza część Walnego Zgromadzenie odbędzie się w dniu 06.06.2018 r.

 

Kandydatów na członków Rady Nadzorczej stosownie do § 133 ust. 1¹ Statutu można zgłaszać do sekretariatu siedziby Zarządu Spółdzielni przy ul. Belzackiej 66 w terminie do dnia 21.05.2018 r.

Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia członkowie mają prawo złożyć na piśmie w sekretariacie PSM do dnia 21.05.2018 r. do godz. 1400.

Sprawozdania i projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zostaną wyłożone do wglądu w KK „Jaskółczyn” ul. Belzacka 66 i w Administracji „Centrum” ul. Jagiellońska 7 od dnia 22.05.2018 r. w celu umożliwienia Członkom zapoznania się z tymi dokumentami.

Informujemy, iż listy obecności członków na Walnym Zgromadzeniu zostaną udostępnione do podpisu o godz. 1530.

 

Prosimy o zabranie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

  

UZUPEŁNIONY PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
w 2018 r.


1. Otwarcie obrad, uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia i wybór prezydium części Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania części Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia odbytego w częściach w kwietniu 2017 r.
5. Uchwalenie Regulaminów: a) Komisji Skrutacyjnej, b) Komisji Statutowo - Wnioskowej, c) Kolegium.
6. Wybór: a) Komisji Skrutacyjnej, b) Komisji Statutowo - Wnioskowej,
7. Sprawozdanie Zarządu PSM z działalności Spółdzielni oraz sprawozdanie finansowe za 2017 r.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 r.
9. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w 2017 r.
10. Prezentacja kandydatów oraz przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej na kadencję 2018 – 2021.
11. Dyskusja.
12. Podjęcie uchwał w sprawie odwołań członków od uchwał Rady Nadzorczej dotyczących wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu PSM za 2017 r.,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.,
c) rozliczenia nadwyżki bilansowej - zysku za 2017 r.,
d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2017 r.,
e) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r.,
f) przyjęcia wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego,
g) zmian statutu Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
h) wyrażenia zgody na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka 148/16 w obrębie 20 o powierzchni 0,0055 ha, położonej w Piotrkowie Trybunalskim na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren.
i) upoważnienia Zarządu Spółdzielni do wypłaty udziałów.

14. Sprawozdanie Komisji Statutowo - Wnioskowej.
15. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
16. Zamknięcie obrad.