Największa spółdzielnia w Piotrkowie

OBSŁUGUJEMY NIERUCHOMOŚCI NA NAJWIĘKSZYM OBSZARZE MIASTA
JAK RÓWNIEŻ BUDYNKI W SULEJOWIE I MOSZCZENICY

Modernizujemy przestrzeń

STALE WYKONUJEMY TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW, DOPOSAŻAMY PLACE ZABAW
REALIZUJEMY INNE PRACE NA WNIOSKI MIESZKAŃCÓW

Dbamy o mieszkańców

 

ZASPOKAJAMY POTRZEBY MIESZKANIOWE PONAD 12 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW

 
 
 
Piotrków Tryb., dnia 26.06.2018r.

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mając na uwadze treść § 1292 ust. 3 w wiązku z § 127 ust. 2 Statutu Spółdzielni informuje, iż Kolegium Walnego Zgromadzenia Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyte dnia 25.06.2018r. w składzie: przewodniczący sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, na podstawie protokołów z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej autoryzowało treść podjętych uchwał oraz potwierdziło podjęcie uchwał w sprawach:
 
 1. uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia,
 2. przyjęcia porządku obrad,
 3. przyjęcia protokołu z WZ odbytego w częściach w kwietniu 2017 r.,
 4. uchwalenia Regulaminu Komisji Skrutacyjnej,
 5. uchwalenia Regulaminu Komisji Statutowo- Wnioskowej,
 6. uchwalenia Regulaminu Kolegium,
 7. odwołania członka od uchwały Rady Nadzorczej dotyczącej wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,
 8. odwołania członka od uchwały Rady Nadzorczej dotyczącej wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,
 9. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2017r.,
 10. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017r.,
 11. rozliczenia nadwyżki bilansowej – zysku netto za 2017r.,
 12. udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni p. Markowi Potrzebowskiemu,
 13. udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni p. Zbigniewowi Krasińskiemu,
 14. udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni p. Jolancie Patryarcha,
 15. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017r.,
 16. przyjęcia wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego,
 17. zmian statutu PSM,
 18. wyrażenia zgody na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka 148/16 w obrębie 20 o pow. 0,0055 ha, położonej w Piotrkowie Tryb. Na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Odział Łódź-Teren,
 19. upoważnienia Zarządu Spółdzielni do wypłaty udziałów członkowskich,
 20. zatwierdzenia wyników głosowania na kandydatów na członków Rady Nadzorczej